gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području I Otok
Ponedjeljak, 11.11.2013.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 363-02/13-01/22

URBROJ:2188/08-02/1-13-2

Otok, 7. studenoga 2013.

 

 

Na temelju članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,79/09., 49/11., 84/11 i 144/12.), članka 19.  Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12.) i članka 7. i 9 Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Otoka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/11.), članka 39. Statuta Grada Otoka (“Službeni vjesnik “Vukovarsko-srijemske županije  13/09 i 14/13), gradonačelnik  objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

na dimnjačarskom području I Otok

 

1. Davatelj koncesije: Grad Otok, OIB: 70233583656

    Sjedište: Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok

    Tel: 032/394-145, Fax: 032/394-122

    E-mail: grad-otok@hi.t-com.hr

2. Vrsta koncesije: koncesija za javne usluge

3. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na

    dimnjačarskom  području I Otok

4. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova što podrazumijeva čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje na dimnjačarskom  području I Otok

5. Mjesto obavljanja koncesije: Grad Otok – dimnjačarsko područje I Otok

6. Rok trajanja koncesije: 5 godina od potpisivanja ugovora

7. Broj koncesija koje se namjeravaju dati: 1

8. Procijenjena vrijednost koncesije: 100.000,00 kuna godišnje, odnosno 

     500.000,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja koncesije.

9. Početna godišnja naknada za koncesiju: 10% od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti za koju se daje koncesija.

10. Rok za predaju ponuda:  9. prosinca 2013. godine  do 11,00 sati bez obzira na način dostave.

11. Adresa za predaju ponuda:

Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok, ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA - NE OTVARAJ“ te adresom ponuditelja.

12. Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo

13. Ponuditelji su uz potpisan i ovjeren obrazac ponude dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

13.1. Dokazi da nema razloga za isključenje:

-  Potvrda porezne uprave  da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

- Izjava o nekažnjavanju sukladno čl. 67. st.1 točka 1.  Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13.) (Prilog 2. Dokumentacije). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta i ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

13.2. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili potvrda kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije .

13.3. Dokazi financijske sposobnosti

- Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, BON-2, SOL-2 ili drugi odgovarajući - prikladni dokument, kojim gospodarski subjekt dokazuje solventnost tj. da mu račun nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci, i da nema evidentirane naloge za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu. Dokument ne smije biti stariji od trideset (30) dana računajući od dana objave obavjesti o namjeri davanja koncesije.

- Potvrda davatelja koncesije kojom ponuditelj dokazuje da nema dospjelih dugovanja prema Gradu Otoku, ne starija od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

13. 4. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti

- Dokaz gospodarskog subjekta da raspolaže stručnim osobama potrebnim za izvršenje ugovora o koncesiji (preslike svjedodžbi ili drugih odgovarajućih dokumenata koji dokazuju stučnu spremu ili kvalifikaciju zaposlenika)

- Dokaz o trajanju obavljanja dimnjačarske djelatnosti (Izjava ponuditelja dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću  o  trajanju obavljanja dimnjačarskih poslova.)

- Dokaze o uređajima i opremi kojima ponuditelj raspolaže u svrhu izvršenja ugovora o koncesiji odnosno tehničkoj opremljenosti odnosno izjava o posjedovanju osnovnog alata odnosno tehničke opreme za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

13.5. Jamstvo za ozbiljnost ponude

-Jamstvo za ozbiljnost ponude je bianco zadužnica ovjerena od javnog bilježnika na 5.000,00 kuna.

13.6. Jamstvo za uredno  izvršenje obveza iz ugovora.

-Izjava ponuditelja da će u slučaju odabira njegove ponude a kod zaključivanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na 50.000,00 kuna kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

13.7. Cjenik dimnjačarskih usluga analitički iskazan sa jediničnim cijenama bez i sa PDV-om, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja (Prilog 1. Dokumentacije).

13.8. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije (Prilog 3. Dokumentacije).

13.9. Izjava ponuditelja o prihvaćanju obveze pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje i izmjene cjenika (Prilog 4. Dokumentacije).

 

14. Ponuda koja nije dostavljena u roku i koja nije potpuna neće se uzeti u obzir.

15. Kriteriji za odabir: ekonomski najpovoljnija ponuda

16. Datum otpreme obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektronički oglasnik javne nabave RH: 8. studenoga 2013. godine.

17. Vrsta postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije: otvoreni postupak

18. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podaci o rokovima za podnošenježalbe: žalba se izjavljuje u pisanom obliku neposredno ili poštom Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku od 5 dana od:

- objave poziva za nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva za nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalbeni postupak se provodi sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.).

19. Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda: prostorije Gradske uprave Grada Otoka, Trg kralja Tomislava 6/A, 9. prosinca 2013. godine u 11,00 sati .

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje dokaza o ovlasti.

20. Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Otoka, o čemu će svaki ponuditelj biti pisano obaviješten.

Ugovor o koncesiji sklapa se u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

21. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabve RH; sjedištu Grada Otoka, Trg kralja Tomislava 6/A, radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, bez naknade, ili na službenim stranicama Grada Otoka.

 

                                                                                              GRADONAČELNIK

 

 

 

Objavljeno u  Elektroničkom oglasniku Javne nabave RH  8. studenoga 2013. godine.

 

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti OVDJE.

 
Povratak na prethodnu stranicu