gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OTOKA
Četvrtak, 27.03.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK


Gradonačelnik

 

KLASA: 350-02/13-01/01

URBROJ: 2188/08-02/1-14-26

Otok, 20. ožujka 2014.

 

 

         Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153./13.) i članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12.), Zaključka Gradonačelnika Grada Otoka, Klasa: 350-02/13-01/01, Urbroj: 2188/08-02/1-14-24 od 20. ožujka 2014. godine i članka 38. i 39. Statuta Grada Otok („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09. i 4/13.), Gradonačelnik Grada Otoka, dostavlja obavijest o provođenju

 

 

JAVNE RASPRAVE

O PRIJEDLOGU II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OTOKA

 

 

1. Javna rasprava i javni uvid u prijedlog plana započinje 7. travnja 2014. godine, a završava 15. travnja 2014. godine.

 

         2. Javni uvid u prijedlog plana za vrijeme trajanja javne rasprave može se obaviti u prostorijama Grada Otoka u Otoku, Trg kralja Tomislava 6/A, I. kat, mala vijećnica, svakim radnim danom od 7,30 sati do 15,30 sati.

 

         3. Javno izlaganje o prijedlogu plana održati će se 9. travnja 2014. godine (SRIJEDA) u 11 sati u prostorijama Grada Otoka u Otoku, Trg kralja Tomislava 6/A, I. kat, mala vijećnica.

 

         4. Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu:

         - upisati svoje prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi prijedlog plana odnosno dati ih u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

         - uputiti svoje prijedloge i primjedbe Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Otoka, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok.

 

         Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom i s adresom ili nazivom i sjedištem podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

         5. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje smatrati će se da nemaju primjedbi.

 

                                                                        GRADONAČELNIK
                                                                       Josip Šarić, dipl. ing.

 

 
Povratak na prethodnu stranicu