gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka
Četvrtak, 18.09.2014.

 

   17. se rujna održala 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka. Vijećnici su razmotrili niz točaka. Osnovana su i imenovana radna tijela, i to Odbor za financije, Odbor za statut i poslovnik, Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za imenovanje ulica i trgova i Odbor za dodjelu javnih priznanja. Usvojena je Odluka o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama kojom se uređuje korištenje, upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta, te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina. Dana je suglasnost na Statut Otočke razvojne agencije. Statutom se pobliže uređuje djelovanje ORA-e, naziv i sjedište, djelatnost, pravni položaj, unutarnje ustrojstvo, tijela i djelokrug njihova rada, imovina i financiranje i dr. Financijsko izvješće Gradske knjižnice Otok za 2013. godinu podnijela je Gradskom vijeću v.d. ravantelja Marijana Barnjak. Vijećnici su usvojili Odluku o imenovanju novog Upravnog vijeća Gradske knjižnice Otok. Jedna od točaka dnenvog reda bila je i Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.-30.6.2014. godine. U navednom su razdoblju prihodi i primici ostvareni u iznosu od 6,9 milijuna kuna dok su rashodi i izdaci iznosili 4,9 milijuna kuna. Vijećnici su obavješteni o korištenju sredstava iz proračunske zalihe za 2014. godinu u iznosu od 42 tisuće kuna. Sredstva su utrošena za dezinsekciju komaraca. Usvojen je Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2014. godini. Sredstva će se koristiti za urbanističke i detaljne planove uređenja, planove i projektnu dokumentaciju i projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište. Podržan je prijedlog Odluke o donošenju II. ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja grada Otoka. Grad Otok se obvezao na povećanje iznosa sufinanciranja troška sahrane hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata dodjelom potpore obitelji ili osobi koja organizira sahranu. Iznos je sa dosadašnjih 2 tisuće kuna povećan na 4 tisuće kuna. Razmotrena je i zamolba predstavnika Udruga proisteklih iz Domovinskog rata te im je odobren prostor za korištenje odnosno obavljanje statutarnih djelatnosti udruga. Gradonačelnik je izvijestio vijećnike o pristiglom pismu namjere za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni. Riječ je o dva projekta tvrtke AutoKam d.o.o. iz Županje, izgradnji stanice za tehnički pregled i izgradnji benzinske postaje. Vijećnici su potvrdili Sporazum o zajedničkom zbrinjavanju i odvojenom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada na području Otoka, Babine Grede, Privlake i Andrijaševaca. Ovim se Sporazumom obvezuje Grad Otok za izradu projektne dokumentacije i izgradnju reciklažnog dvorišta čime će doprinjeti uspostavi cjelovitnog sustava gospoadarenja otpadom na području Republike Hrvatske. Donesena je Odluka o prodaji nekretnine po natječaju objavljenom 9. lipnja 2014. godine tj. prihvaćena je ponuda Hrvatskih šuma za kupnju oranice u Ulici A. Stepinca. Vijećnici su usvojili i Odluku o prijenosu u vlasništvo HEP-u nekretnina. Na Gradskom je vijeću donesen Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva sa Posebnim popisom kojim se uređujue prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskog i registraturnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Grada Otoka i njenih prednika, kao i predaja gradiva nadležnom arhivu. Na kraju sjednice gradonačelnik Šarić podnio je Izvješće o radu gradonačelnika grada Otoka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine u kojemu je iscrpno izvijestio vijećnike o događajima u proteklom razdoblju, a posebice u mjesecu svibnju kada je u Otoku primljeno preko 2000 evakuiranih stanovnika sa poplavljenih područja.

 

                                                                                                   Jelena Zovak 
Povratak na prethodnu stranicu