gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

NAJAVA: 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka
Petak, 13.03.2015.

 

   Jedanaesta će se sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka održati 11. ožujka/utorak/2015. u 15,30 sati. 

 

   Predložene točke Dnevnog reda su sljedeće:Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Otoka, procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi, godišnje financijsko izvješće Predškolske ustanove "Pupoljak" Otok za 2014., davanje suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove "Pupoljak" Otok, Plan mreže dječjih vrtića za 2015., Financijsko izvješće Otočke razvojne agencije za 2014. godinu, izvješće o izvršenju Programa u 2014. godini: - utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, - utrošku sredstava šumskog doprinosa, - gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, - održavanja komunalne infrastrukture, Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti Otok, izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Otoka za 2014. godinu, Financijsko izvješće Gradske knjižnice Otok za 2014. godinu, davanje suglasnosti na izmjene Statuta Gradske knjižnice Otok i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, izbor i imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Otok, utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda za mladež, utvrđivanje prijedloga za imenovanje doktora medicine – mrtvozornika, informacija o stanju u Furniru Otok, Polugodišnje izvješće gradonačelnika za razdoblje od 1. 7. do 31. 12. 2014. godine, inicijativa za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Otoka, davanje suglasnosti za legalizaciju građevine, te aktualni sat.
Povratak na prethodnu stranicu