gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Otoku
Ponedjeljak, 27.04.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADONAČELNIK
KLASA:112-03/15-01/01
URBROJ:2188/08-02/1-15-3


Otok, 27. travnja 2015. godine


                           JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Otoku

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja, ('Narodne novine', broj 57/12, 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11, a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Otoka za 2015. godinu, KLASA: 112-03/15-01/01, URBROJ: 2188/08-02/1-15-1 od 1. travnja 2015. godine, Gradonačelnik Grada Otoka objavljuje:

                                                                  JAVNI POZIV 

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Otoku i to:


I. Referent naplate prihoda – 2 polaznika/ce u trajanju do 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Jedinstvenom upravnom odjelu.


Uvjeti:
- stručni prvostupnik/ca (baccalaurea) ekonomije
Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,
b) bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
Izabrani polaznici nisu službenici Grada Otoka, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
S kandidatima/kandidatkinjama izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te sve tražene priloge.
Uz prijavu kandidat/kandidatkinja je dužan priložiti:
1. životopis (vlastoručno potpisan),
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi ),
4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis od HZMO),
5. presliku osobne iskaznice,
6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima odnosno kandidatkinjama.
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Grada Otoka, www.otok.hr
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.
Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto (navesti radno mjesto) “ na adresu:


Grad Otok
Trg kralja Tomislava 6/A
32252 Otok

 

 

GRADONAČELNIK
Josip Šarić, dipl. ing.
Povratak na prethodnu stranicu