gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

NATJEČAJ ZA POSTAVU I KORIŠTENJE URBANE OPREME
Četvrtak, 30.04.2015.
GRAD OTOKobjavljuje
NATJEČAJ
za postavu i korištenje
urbane opreme


1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je postavljanje i korištenje 70 reklamnih tabli na stupove javne rasvjete u Otoku i Komletincima.

2. NAKNADA ZA POSTAVLJENE REKLAMNE POVRŠINE

- Početni iznos naknade je 50,00 kuna po reklamnoj tabli godišnje.
- Ponuđeni iznos naknade uskladit će se u slučaju izmjene tečaja kune u odnosu na euro za više od 3 % prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.
- Na ugovoreni iznos naknade plaća se i porez na korištenje javne površine.


3. PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti reklamiranja. Ponuditelji se mogu natjecati samo za cjelinu koja je predmet ovog natječaja
Jamstvo za ponudu u visini od 1.000,00 kn ponuditelji su dužni uplatiti na žiro-račun (Erste banka): HR42 24020061853500007, model: 687706-OIB uplatitelja.
– Proračun Grada Otoka – sa svrhom uplate "Jamčevina za javni natječaj za postavu i korištenje urbane opreme".

4. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:

a) Opći dio
1. Izvadak iz odgovarajućeg registra, te naziv i adresu ponuditelja i OIB.
2. Dokaz o bonitetu i solventnosti (BON-1 I BON-2 ne stariji od 30 dana).
3. Referentnu listu predmetne urbane opreme postavljene na području RH.
4. Popis stručnog kadra i opreme u vlasništvu ponuditelja.
5. Dokaz da je ponuditelj uredno izvršio sve svoje obveze u posljednje tri godine prema naručiteljima koji su obvezni primjenjivati Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova.
6. Potvrdu o plaćenim obvezama poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starije od 30 dana.
7. Izjavu odgovorne osobe da nije pravomoćno osuđena za kaznena dijela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina.
8. Izjava ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja.
9. Izjavu ponuditelja o rokovima unutar kojih će postaviti opremu
10. Dokaz o uplaćenoj jamčevini.
11. Opis reklamne table na temelju kojeg se može usporediti dizajn i oblik (izgled) te kvaliteta materijala i trajnost (katalog, fotografije, skice i sl.).5. PODNOŠENJE PONUDA

- Ponude se dostavljaju do zaključno 12. svibnja 2015. godine u 12,00 sati.
- Ponude se dostavljaju na adresu Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, neposredno ili poštom sa naznakom "Ponuda za postavljanje – korištenje urbane opreme – ne otvaraj"
- Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati. Nakon roka za dostavu ponuda ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.
- Pristigle ponude će se otvarati dana 12. svibnja 2015. godine u 12,05 sati u uredu gradonačelnika u Otoku, Trg kraljaTomislava 6/A
- Otvaranju ponude mogu biti nazočni ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

6. IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Grad Otok izabrat će najpovoljnijeg ponuditelja za postavljanje reklamnih tabli na način da će sve ponude bodovati po slijedećim kriterijima:
- kvaliteta materijala i trajnost opreme do 30 bodova
- dizajn i oblik – i izgled do 30 bodova
- reference i poslovni ugled do 10 bodova
- veći iznos naknade koja se plaća gradu do 30 bodova
- za svakih započetih 10,00 kn iznad početne cijene po m² 5 bodova
(maksimalni mogući broj bodova po ovom kriteriju je 30 bodova)

Ukoliko u priloženoj tehničkoj dokumentaciji nedostaje jedan od elemenata za vrednovanje po navedenim kriterijima ponuda će biti utvrđena kao nepotpuna i neće se razmatrati.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja s Gradom sklopiti ugovor o postavi urbane opreme.
Ugovor o postavi i korištenju urbane opreme sklapa se na rok od 5 godina. Ugovor će se raskinuti prije ugovorenog roka ukoliko ponuditelj ne poštuje odredbe o dinamici postave i održavanja urbane opreme.
Natječaj je važeći ako na istom sudjeluje i samo jedan ponuditelj koji u cijelosti ispunjava uvjete natječaja.
Jamstvo ponuditelja čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se u roku od osam dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane na samom otvaranju ponuda ili do isteka roka za sklapanje ugovora, gubi pravo na povrat jamstva.
Dobivanje dodatnih obavijesti u svezi natječaja moguće je u Gradu Otoku, Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, svakog radnog dana do zaključenja natječaja ili na telefon: 032/394-145.

GRADONAČELNIK
Josip Šarić, dipl. ing.


Povratak na prethodnu stranicu