gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Javna rasprava o postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Otok-središte"
Petak, 08.05.2015.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADONAČELNIK

KLASA: 350-02/14-01/09
URBROJ: 2188/08-01-15-4
Otok, 8. svibnja 2015.


Temeljem članka 94., 96. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Otok-Središte" ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 22/14.), Jedinstveni upravni odjel Grada Otoka

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU
O POSTUPKU STAVLJANJA IZVAN SNAGE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA "OTOK-SREDIŠTE"

1. Objavljuje se Javna rasprava o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja "Otok-Središte" ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 8/95., 11/05. i 11/09.) u daljnjem tekstu Plan. Javna rasprava trajat će od 20. svibnja do 28. svibnja 2015.
Tijekom trajanja Javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je uvid u Plan u gradskoj vijećnici Grada Otoka,, Trg kralja Tomislava 6/A, I. kat, u Otoku, svaki radni dan u vremenu od 08,00 h do 15,00 h. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.
2. Tijekom trajanja javne rasprave organizira se Javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela radi davanja obrazloženja za stavljanje Plana izvan snage. Javno izlaganje održat će se u /PONEDJELJAK/ 25. svibnja 2015. s početkom u 13,00 sati u gradskoj vijećnici Grada Otoka, Trg kralja Tomislava 6/A, I. kat, u Otoku.
3. Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na postupak stavljanja izvan snage Plana mogu se dati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno sa 28. svibnja 2015. godine.
Primjedbe i prijedlozi na postupak stavljanja izvan snage Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 28. svibnja 2015. godine na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok.
4. Sva očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
5. Način sudjelovanja sudionika u Javnoj raspravi je slijedeći:
a) svi zainteresirani mogu sudjelovati u Javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo uvida u Plan tijekom trajanja javne rasprave,
- imaju pravo postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja,
- mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijekom javne rasprave.
b) javnopravna tijela određena posebnim propisima dostavljaju svoja pisana očitovanja do roka iz točke 3. ove objave, u protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi.

GRADONAČELNIK
Josip Šarić, dipl. ing.Povratak na prethodnu stranicu