gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA OTOKA I NJIHOVE ZAMJENIKE
Srijeda, 23.09.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
Gradsko vijeće

KLASA: 013-03/15-01/03
URBROJ: 2188/08-01-15-8

 


Otok, 23. rujna 2015. godine

 

 

Gradsko vijeće Grada Otoka temeljem Zaključka Klasa: 013-03/15-01/03, URBROJ: 2188/08-01-15-7 od 14. rujna 2015. godine, članka 5. Odluke o osnivanju gradskog Savjeta mladih Grada Otoka KLASA: 013-03/14-01/02 URBROJ: 2188/08-01-14-1 od 17. prosinca 2014. godine, Odluke o pokretanju postupka biranja Gradskog Savjeta mladih Grada Otoka klasa: 013-01/15-01/03, urbroj: 2188/08-01-15-1 od 1. lipnja 2015. godine, ponovo objavljuje

 


J A V N I P O Z I V
za isticanje kandidata za članove
Gradskog Savjeta mladih Grada Otoka
i njihove zamjenike

 

 

                                                                                     I.
Savjet ima sedam članova.
U savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života, koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Otoka, tako da se koliko je to moguće osigura ravnomjerna zastupljenost različitih dobnih skupina, prema vrstama školske i studentske populacije mladih, te zastupljenosti mladih iz reda onih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade.

                                                                                     II.
Članove Savjeta bira Gradsko vijeće Grada Otoka na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u skladu sa Zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Grada Otoka, Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Otoka, Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom
Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno Statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih (skupina od najmanje 20 mladih).
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

                                                                                    III.
Pisane i obrazložene kandidature za izbor članova Savjeta sastavljene sukladno objavljenom javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Otoka na adresu GRAD OTOK Trg kralja Tomislava 6/A Otok.
Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Grada Otoka.
Prijedlog obavezno sadrži:
-naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
-podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijava boravišta),
-obrazloženje prijedloga.
Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.
                                                                                     IV.
Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Otoka obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nakon obavljene provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Otoka u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću Grada Otoka, te se objavljuje na mrežnim stranicama Grada te na oglasnoj ploči.
                                                                                      V.
Gradsko vijeće Grada Otoka na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta.
Nakon rasprave o provjeri formalnih uvjeta Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Otoka provodi postupak glasovanja i izbora članova i zamjenika članova Savjeta.
Gradsko vijeće Grada Otoka tajnim glasovanjem s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta bira članova i zamjenike članova Savjeta.

                                                                                     VI.
Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih pravovaljanih prijedloga.
Lista sadrži:
-naznaku predlagatelja,
-ime i prezime kandidata i zamjenika,
-datum i godina rođenja.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko po ovoj Odluci ima članova Savjeta.
                                                                                    VII.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednaki broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Otoka u roku od 48 sati od utvrđivanja rezultata na oglasnoj ploči.

 

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović
Povratak na prethodnu stranicu