gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa i projekata u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Otoka
Petak, 13.01.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
Gradonačelnik

 

KLASA:550-01/17-01/01
URBROJ: 2188/08-02/1-17-1
Otok, 13. siječnja 2017.

 

Gradonačelnik Grada Otoka temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15.), članka 39. Statuta Grada Otoka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09. i 4/13.) i članka Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Otoka (Službeni vjesnik Grada Otoka br. 13/16.), objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa i projekata
u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Otoka

 

(1)

 

Grad Otok poziva udruge, ustanove, zaklade te druge pravne osobe sa sjedištem na
području Grada Otoka čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti da prijave svoje programe, projekte, aktivnosti i manifestacije iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite koji se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro.
(2) Subjekti iz stavka 1. ovog članka mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja
djelovanja:
1. Humanitarno djelovanje
2. Socijalna i psihosocijalna skrb o građanima, a osobito skrb za:
- osobe starije životne dobi
- osobe s invaliditetom
- osobe žrtve obiteljskog nasilja
- djecu i mladež
- obitelji
- socijalno ugrožene obitelji i pojedince
- marginalne skupine građana
3. Zaštita zdravlja građana, a osobito:
- Promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje
- Prevencija i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja
- Zaštita i pomoć osobama oboljelim od kronične bolesti
4. Skrb za stradalnike Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštite digniteta i
promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao i poboljšanje kvalitete života sudionika i stradalnika Domovinskog rata
- očuvanje temeljnih vrijednosti i digniteta Domovinskog rata
- pružanje psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji
- resocijalizacija i rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata
- podizanje kvalitete i učinkovitosti skrbi o sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji
- obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanje sjećanja na Domovinski rat

(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 80.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je
1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.
(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave natječaja
odnosno do 13. veljače 2017.
(5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa/projekata u okviru ovog Natječaja.
Ista udruga može biti partner na više projekata ili programa prijavljenih na Natječaj. Udruge koje provode programe/projekte u partnerstvu moraju priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.
(6) Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga sa sjedištem na području Grada Otoka
upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.
Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN br. 74/14.).
Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koji su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.
Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene obveze prema Gradu Otoku iz ranijih odobrenih projekata i programa te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja.
Prije potpisa ugovora korisnik će dostaviti ispunjeni obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.
Prije potpisa ugovora korisnik će na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela morati priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene Uredbom.
(7) Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:
1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta
2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta

3. Ispunjen obrazac opis realiziranog programa ili projekta u 2016. godini

4. Ispunjen obrazac financijski izvještaj realiziranog programa ili projekta u 2016. godini
5. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
6. Korisnici sredstava u 2016. godini dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2016. godini.
Za svaki projekt/program potrebno je ispuniti zasebni obrazac.
Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.
Propisani obrasci mogu se preuzeti na web stranici Grada Otoka www.otok.hr
Natječajnu dokumentaciju poslati poštom ili osobno na adresu: Grad Otok, „za Javni natječaj u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite“, 32252 Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.
(8) Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj za dodjelu
financijskih potpora za sufinanciranje programa i projekata u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.
(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem
najkasnije pet dana prije isteka roka za dostavu prijava, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: info@gradotok.tcloud.hr

 

 

GRADONAČELNIK
Josip Šarić, dipl. ing.

 

 

1. Obrazac opisa programa ili projekta
2. Obrazac proračuna programa
3. Izjava o točnosti i istinitosti podataka
4. Obrazac_partner
5. Izjava o nekažnjavanju
6. Obrazac_izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Obrazac_opis realiziranog programa
8. Obrazac_financijski izvještaj realiziranog programa
9. Zahtjev za isplatu sredstava
10. Obrazac za procjenu kvalitete programa ili projekta
11. Prijedlog Ugovora
12. Opći uvjeti
13. Upute za natječaj _ socijalna skrb i zdravstvena zaštita

14. Pravilnik za udruge

 
Povratak na prethodnu stranicu