gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu Grada Otoka za 2017. godinu
Petak, 13.01.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
Gradonačelnik

KLASA: 620-01/17-01/01
URBROJ: 2188/08-02/1-17-1
Otok, 13. siječnja 2017.

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15.), članka 39. Statuta Grada Otoka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 14/09. i 4/13.) te Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Otoka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/16.), Gradonačelnik Grada Otoka, objavljuje

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu
Grada Otoka za 2017. godinu
I.
Javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Otoka su projekti i programi od interesa za Grad Otok.
II.
Sukladno Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Otoka financirat će se programske djelatnosti udruga i druge organizacije civilnog društvu u okviru područja:
- programi redovne djelatnosti športskih udruga
- poticanje i promicanje športa
- provođenje športskih aktivnosti djece i mladih
- edukacija trenera
- športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja
- športsko-rekreacijske aktivnosti građana
- održavanje te korištenje športskih građevina značajnih za Grad Otok
III.
Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 400.000,00 kuna.
Najmanji iznos sredstava za financiranje projekata je 1.000,00 kuna, a najveći 200.000,00 kuna.
Grad Otok osigurao je na aktivnostima Financiranje u športskim i rekreacijskim udrugama potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.
IV.
Pravo podnošenja prijava po ovom natječaju imaju:
- sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Otoku, a koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda;
- prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar sportskih djelatnosti;
Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Otoka ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Otoka te provode programe na području Grada Otoka.
Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje su objavljene na web stranici Grada Otoka www.otok.hr, zajedno sa obrascima.
Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- Ispunjen obrazac – „OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA"
- Ispunjen obrazac – „PRORAČUN“ (sadrži financijski plan odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Otoka, vlastitih prihoda i drugih izvora)

- Ispunjen obrazac - "OPIS REALIZIRANOG PROGRAMA ILI PROJEKTA" U 2016. GODINI

- Ispunjen obrazac - "FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ REALIZIRANOG PROGRAMA ILI PROJEKTA" u 2016. GODINI
- Ispunjen obrazac – „KORIŠTENJE SPORTSKIH DVORANA I OBJEKATA“
- Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA“
- Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU“
- Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA“
- Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU“


Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:
1. Izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske stranice Registra udruga)
2. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih športskih djelatnosti
3. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u VSŽ radi usklađivanja u skladu sa Zakonom
4. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starija od 30 dana od dana objave Natječaja.
V.
Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku. Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:
1. naziv i adresu prijavitelja
2. naznaku „Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge Grada Otoka za 2017. godinu“
Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.
Poštom se prijave dostavljaju na adresu:
Grad Otok, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok
Osobno se prijave dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Grada Otoka, Trg kralja Tomislava 6/A, u Otoku.
VI.
Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Otoku, u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u športu Grada Otoka u prethodnoj kalendarskoj godini.
VII.
Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, koje će imenovati Gradonačelnik Grada Otoka. Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrati i sadržajno vrednovati i ocjenjivati.
Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete / vrijednosti programa ili projekta.
VIII.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave odnosno do 13. veljače 2017. godine.
IX.
Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.
X.
S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u športu Grada Otoka za 2017. godinu.
XI.
Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.
Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu: Grad Otok, Gradonačelnik, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenoj upravnom odjelu te putem mail: info@gradotok.tcloud.hr

 


GRADONAČELNIK
Josip Šarić, dipl. ing.

 1.Obrazac opisa programa ili projekta 

2. Obrazac proračuna programa
3. Izjava o točnosti i istinitosti podataka
4. Obrazac_partner
5. Izjava o nekažnjavanju
6. Obrazac_izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Obrazac_opis realiziranog programa
8. Obrazac_financijski izvještaj realiziranog programa
9. Zahtjev za isplatu sredstava
10. Obrazac za procjenu kvalitete programa ili projekta
11. Prijedlog Ugovora
12. Opći uvjeti
13. Upute za natječaj _ sport 

14. Pravilnik o financiranju projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge Grada Otoka

15. Obrazac_ korištenje sportskih dvorana i drugih objakata

 




Povratak na prethodnu stranicu