gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

UPUTE KANDIDATIMA O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA
Utorak, 02.09.2008.

Republika Hrvatska

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Otok

 

Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 112-01/08-01/08

Ur.broj: 2188/08-02-08-3

Otok, 02.09.2008.

 

 

 

Referent za komunalne i stambene, poslove graditeljstvo i gospodarstvo

 

Opis poslova:

- obavlja upravne i stručne poslove u području urbanizma, građenja, dimnjačarstva, stambenih odnosa, odvoza komunalnog otpada, održavanja javnih površina, održavanja cesta, korištenje gradskog i državnog zemljišta

- vrši obračun i naplatu komunalne naknade

- vrši nadzor nad radom komunalnog redara

- stara se o primjeni mjera protupožarne zaštite

- provjerava suštinsku i računsku ispravnost ulaznih računa te ih likvidira

- obavlja i druge poslove za potrebe Grada

 

Podaci o plaći: koeficijent  4,46, osnovica 1.335,00 kn. Iznos plaće utvrđen množenjem koeficijenata i osnovice uvećava se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

UPUTE ZA TESTIRANJE:

 

Izvori za pripremu za provjeru znanja:

 

-      Ustav Republike Hrvatske

( Narodne novine br. 41/01 – pročišćeni tekst i 55/01 – ispravak)

-      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07)

-      Zakon o općem upravnom postupku

(Narodne novine br. 53/91, 103/96)

-      Zakon i komunalnom gospodarstvu

(Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst i br. 82/04 i 178/04)

 

Pravila testiranja:

 

*     Pri dolasku na provjeru znanja, kandidati će predočiti identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

*     Nakon utvrđivanja identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja, koja su jednaka za sve kandidate.

*     Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

         - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

         - napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja

         - razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju 

            kandidata

*     Kandidati koji prekrše pravila iz točke 3. bit će udaljeni s provjere znanja te će se

      smatrati da su odustali od natječaja

*     Za svaku provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje 10 bodova. Smatra se da su  položili oni kandidati ako su iz svih provjera znanja osvojili 50 % ukupnog broja bodova. kandidati koji su uspješno položili testove pristupaju razgovoru kojim se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad u gradu Otoku.

 

                    

                                                                                                Povjerenstvo

 
Povratak na prethodnu stranicu