gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA OTOKA
Četvrtak, 20.05.2010.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
Gradsko vijeće
KLASA: 013-03/10-01/3
URBROJ: 2188/08-01-10-2
Otok, 29. travnja 2010.

Gradsko vijeće Grada Otoka, temeljem članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Otoka KLASA: 013-03/10-01/3, URBROJ: 2188/08-01-10-2, na sjednici održanoj 19. ožujka 2010. godine, donosi


JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove
Savjeta mladih Grada Otoka


Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Otoka.
Savjet mladih Grada Otoka osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Otoka sa svrhom aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada i njihov utjecaj na donošenje odluka kojima se rješava problematika mladih. Savjet mldih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika koji se biraju iz reda izabranih članova Savjeta mladih.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Otoka imaju:
- udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
- drugi oblici organiziranja mladih,
sa sjedištem na području Grada Otoka.

Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Otoka mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Otoka u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Prijedlog mora sadržavati:
- ime i prezime kandidata,
- datum i godinu rođenja,
- prebivalište
- obrazloženje prijedloga koje mora biti ovjereno pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Uz prijedlog treba priložiti
- presliku osobne iskaznice (odnosno domovnice za kandidate mlađe od 18 godina),
- očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature.

Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte Jedinstvenom upravnom odjelu na adresu:
Grad Otok
Jedinstveni upravni odjel,
32252 Otok,
Bana Jelačića 22,

s naznakom „PRIJEDLOG KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH“

u roku 15. dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Otoka.


Cjelovitu Odluku o osnivanju Savjeta mladih možete pogledati OVDJE!

Povratak na prethodnu stranicu