gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

DRŽAVNA REVIZIJA IZRAZILA BEZUVJETNO POZITIVNO MIŠLJENJE NA FINANCIJSKO POSLOVANJE GRADA OTOKA ZA 2010
Četvrtak, 04.08.2011.

Na temelju odredbi Zakona o Državnom uredu za reviziju obavljena je financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Grada Otoka za 2010. Revizija je obavljena tijekom lipnja i srpnja ove godine, i to na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Cilj je revizije bio utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom. Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: unutarnje ustrojstvo i djelokorug rada, sustav unutarnjih financijskih kontrola, donošenje proračunskih dokumenata, financijski izvještaji, računovodstveno poslovanje, prihodi i primici, rashodi i izdaci te postupci javne nabave. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza. Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koji bi utjecali na izražavanje drugačijeg mišljenja. Izraženo je bezuvjetno pozitivno mišljenje na financijsko poslovanje Grada Otoka za 2010. godinu. Dakle, financijsko je poslovanje Grada Otoka za navedeni period bez primjedbi Državne revizije.

 

 

Jelena Zovak
Povratak na prethodnu stranicu