gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

ODRŽANA DEVETA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA
Petak, 15.12.2006.

Usvojen realan i ambiciozan proračun od 22,3 milijuna kuna
U gradskoj vijećnici u Otoku 14. prosinca održana je deveta sjednica Gradskog vijeća. Usvojena je Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području grada Otoka, odnosno naselja Otoka i Komletinaca. Prijedlog ove odluke elaborirala je Jasna Kopić u ime Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije. Naglašeno je u raspravi kako je valjana i pravodobna odvodnja otpadnih voda s urbanog područja grada Otoka temeljan uvjet za suvremen život i djelovanje ljudi, a istodobno i zaštite okoliša. Ovo je akt koji svaka jedinica lokalne samouprave mora imati, a njom se utvrđuje način odvodnje otpadnih voda, obveza priključenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda, uvjeti i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen takav sustav, mjesta ispuštanja otpadnih voda iz građevina javne odvodnje u prirodne prijemnike, obvezu posebnog odlaganja i odstranjivanje opasnih i drugih tvari te se utvrđuju granične vrijednosti opasnih i drugih tvari za otpadne vode i tvari koje se ispuštaju u sabirne jame ili pročišćavaju na odgovarajućem uređaju te obvezu održavanja sustava javne odvodnje otpadnih voda. Također se ovom Odlukom uređuju i odnosi, prava i obveze između ovlaštene komunalne tvrtke i korisnika sustava javne odvodnje.

Vijećnici su najviše raspravljali o prijedlogu proračuna za 2007. godinu. Prijedlog proračuna koji iznosi 22,3 milijuna kuna većina vijećnika ocijenila je ambicioznim te realnim s obzirom na već zakazane projekte i očekivane potpore od strane ministarstava te pretpristupnih fondova Europske unije, a i drugačijom preraspodjelom sredstava za jedinice lokalne samouprave. Tako su glede proračuna usvojeni i Programi javnih potreba u kulturi Grada Otoka. Ovim programima obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promocije kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života grada. Ukupno planirana sredstva za tu svrhu iznose nešto više od četiri milijuna kuna. Najviše se planira uložiti u opremanje Doma kulture i preuređenja kino dvorane. Novost u ovogodišnjem programu je da će udruge biti obvezne dostavljati izvješća o utrošku doznačenih sredstava te plan i program rada za proračunsku godinu jer će im u protivnom biti uskraćeno korištenje sredstava.

Vijećnici su također usvojili i Program javnih potreba u sportu. Ovim se programom utvrđuju poslovi, aktivnosti i djelatnosti u sportu koji su u interesu za Grad, poticanje i promicanje svekolikog sporta, provođenje programa tjelesne kulture, a posebno sportskih klubova djece i mladeži te djelovanje sportskih klubova na području grada Otoka. Sredstva u ukupnom iznosu od 550 tisuća kuna namjenski će se koristiti za financiranje amaterskih sportskih klubova, za natjecanje i održavanje sportskih objekata.

Da Grad Otok značajno skrbi o obrazovanju pokazuje i usvojen Program javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju koji iznosi više od 1,2 milijuna kuna. Najviše se planira izdvojiti za Predškolsku ustanovu Pupoljak, 570 tisuća kuna, a značajna su sredstva planirana za javne potrebe u školstvu, potpore dvjema osnovnim školama te sufinanciranje troškova školovanja učenika i studenata, stipendije i školarine za učenike i studente kao i stipendiranje i školarine sportskim trenerima.

Gradski su vijećnici usvojili i Program potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog državnog interesa. Za tu svrhu namijenjeno je 740 tisuća kuna.

Programom izgradnje i održavanja sportskih objekata planirano je 500 tisuća kuna. Sredstva se planiraju za izgradnju sportsko-rekreacijskih terena te održavanje i kapitalna izgradnja sportskih objekata u Otoku i Komletincima.

Usvojen je i Program održavanja komunalne infrastrukture. Sredstva su namijenjena odvodnji atmosferskih voda, održavanju čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja te javna rasvjeta. Ovim programom se planira iznos od 1,5 milijuna kuna.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grad Otok u 2007. godine planira investirati u ukupnom iznosu od 6,4 milijuna kuna.

Gradski vijećnici usvojili su projekciju proračuna Grada Otoka za razdoblje 2008. do 2009. godine. Proračun bi se tako, po preporukama Ministarstva financija, svake godine povećavao za oko 4,5 do 5 posto.

Programom utroška sredstva šumskog doprinosa koji se isključivo koristi za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture planirano je proračunom za 2007. godinu iznos od milijun kuna. Sredstva se planiraju utrošiti u izgradnju javne rasvjete, proširenje vodovodne mreže, izgradnju sustava odvodnje te za nerazvrstane ceste.

Gradsko vijeće je imenovalo Upravno vijeće Predškolske ustanove Pupoljak te utvrdilo prijedlog za imenovanje osoba za suce porotnike.

Željko Batarilović
Povratak na prethodnu stranicu