gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

N A T J E Č A J ZA DODJELU STIPENDIJA OTP BANKE STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2011./2012.
Petak, 25.11.2011.
Stipendije OTP banke studentima slabijeg imovnog stanja s prebivalištem u Gradu Otoku /Otok i Komletinci/
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studiranja: Republika Hrvatska
Rok za prijavu: 03.12.2011.
Kontakt institucija: Grad Otok, 32252 Otok, Bana Jelačića 22, 032/394-145, -756

Grad Otok raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA OTP BANKE STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2011./2012.

I. OPĆI PODACI
Grad Otok u suradnji s OTP bankom raspisuje natječaj za dodjelu 10 stipendija studentima slabijeg imovnog stanja s prebivalištem u Gradu Otoku /Otok i Komletinci/ za akademsku godinu 2011./2012.
Stipendija se dodjeljuje za period od 1. rujna 2011. do 30. lipnja 2012. u iznosu od 500,00 kn mjesečno.
Natječaj se objavljuje na web stranici OTP banke d.d. www.otpbanka.hr, web stranici Grada Otoka www.otok.hr, oglasnoj ploči Grada Otoka i u jednoj od tiskovina.
Prijavu na natječaj punoljetni studenti podnose osobno, a za maloljetne studente roditelji /staratelji na odgovarajućem obrascu koji je sastavni dio ovog natječaja.
Rok za podnošenje molbi je zaključno 03. 12. 2011. godine.
II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su državljani Republike Hrvatske, da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Otoku neprekidno zadnjih 5 godina, da su redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog studija, da nisu apsolventi, da nisu studenti privatnih studija, da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali godinu studija, da nisu stariji od 24 godine, da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije, da su iz obitelji slabijeg socijalnog statusa i lošijih socijalnih prilika.
Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod veći od: samac 1.800,00 kuna, dvočlana obitelj 2.500,00 kuna, tročlana obitelj 3.500,00 kuna, četveročlana obitelj 5.000,00 kuna, za svakog daljnjeg člana 500,00 kuna.
III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA
Kriteriji za dodjelu stipendije su socijalna i materijalna prava u obitelji kandidata te uspjeh u školovanju.
IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA
Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti: domovnicu (presliku), potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 30 dana) za posljednjih 5 godina od dana objave natječaja, original ili ovjerene kopije svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine, ovjeren prijepis ocjena za svaku pojedinu godinu studija za ostale studente, potvrdu o upisu na studij akademske godine 2011./2012., ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu novčanu potporu za školovanje od nekog drugog subjekta, isprave kojima dokazuje svoj socijalni i materijalni položaj: dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva za posljednje tromjesečje (za zaposlene članove obitelji – potvrda poslodavca o visini plaće zadnja tri mjeseca prije podnošenja molbe; za umirovljenike – preslika odreska o isplati mirovine; za nezaposlene – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o tri zadnje isplaćene naknade; uvjerenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju), potvrdu Porezne uprave o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva, uvjerenje centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć pribavljeno u tijeku trajanja natječaja, dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku osobe), dokaz o invalidnosti kandidata, ovjerenu izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja, dokaz da je kandidat iz obitelji s više djece na redovitom školovanju, odnosno djece predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre)
V. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE
Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu dobiti u Gradu Otoku ili pronaći na web stranici Grada www.otok.hr, web stranici OTP banke d.d. www.otpbanka.hr
Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se preporučenom poštom na adresu GRAD OTOK, Bana Jelačića 22, 32252 Otok, s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija OTP banke d.d. studentima slabijeg imovnog stanja“ ili se predaju osobno na istoj adresi.
Rok za dostavu je zaključno 03. 12. 2011.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Molbe izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se razmatrati.
Prijedlog liste za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Otoka u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste. Povjerenstvo će donijeti odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. Nakon isteka ovog roka odnosno nakon donesenih odluka o eventualnim prigovorima Povjerenstvo donosi Zaključak o dodjeli stipendija. Lista dodijeljenih stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči Grada Otoka u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi. Podnositelji molbi koji su stekli pravo na stipendiju bit će pozvani od Grada Otoka na potpisivanje ugovora o stipendiranju.

Obrazac može preuzeti OVDJE.Povratak na prethodnu stranicu