gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA OTOKA
Ponedjeljak, 16.04.2012.

GRAD OTOK
objavljuje


NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada

I    PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA

1.   k.č.br. 675/1, k.o. Otok, neplodno u ulici J.J. Strassmayera,  površine 6195m²,
      početna cijena 153.517,83 kuna

2.    k.č. br. 3298/3 k.o. Otok, oranica, površine 2661m² u ulici A. Stepinca, početna cijena 60.271,65 kuna

3.    2/4 udjela k.č.br. 1861, k.o. Otok, kuća i dvorište u selu, ukupne površine 424m², početna cijena 2/4 udjela 19.207,20 kuna

4.    2/4 udjela k.č.br. 1862 k.o. Otok, oranica u selu, ukupne površine 151m², početna cijena 2/4 udjela, 5.700,25 kuna

5.    poslovni prostor na prvom katu zgrade br.1 u ulici Vladimira Nazora u Otoku, sagrađene na  k.č. br. 2031/1 k.o.Otok, površine 132,99m², početna cijena 543.164,14 kuna

II    OPĆI UVJETI
Sve troškove vezane uz provedbu natječaja  te sastav i provedbu ugovora ugovorne strane snose sukladno obvezama utvrđenim ugovorom.
Jamčevina u iznosu 10% početne cijene nekretnine uplaćuje se na žiro račun Grada Otoka kod OTP banke broj 2407000-1853500007 - model 68  poziv na broj 7706 - OIB. Dokaz o uplati jamčevine mora biti dostavljen uz ponudu.
    Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.
    Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena  dužan je zaključiti ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru, a iznos kupoprodajne cijene umanjen za iznos uplaćene jamčevine dužan je uplatiti u daljnjem roku od 15 dana. Prodavatelj će izdati kupcu tabularnu ispravu u roku od 5 dana od dana isplate kupoprodajne cijene.
Grad Otok zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.
Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, a mogu se pregledati svakim radnim danom, za vrijeme trajanja natječaja u vremenu od 08,00 do 15,00 sati.

III    PONUDA
Ponuda mora sadržavati:
-    ime i prezime, OIB, adresa i preslika osobne iskaznice – za fizičku osobu,
-    naziv (tvrtka), OIB, sjedište, ime i prezime odgovorne osobe – za pravnu osobu,
-    oznaka nekretnine za koju se natječe,
-    ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
-    dokaz o uplati jamčevine,
-    potpis tehničke odnosno odgovorne osobe te pečat pravne osobe.

IV    DOSTAVA PONUDA
Ponude se dostavljaju poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici sa naznakom „ Prodaja nekretnina k.č.br. ........... – „ne otvaraj“, na adresu: GRAD OTOK, 32252 OTOK, Ulica bana Jelačića 22.
Rok za zaprimanje ponuda je: 25. travnja 2012. godine.

Ponude se otvaraju javno dana 30. travnja 2012. godine u 12 sati u vijećnici grada Otoka na istoj adresi.

V    OBAVIJEST O ISHODU  NATJEČAJA   
Natjecatelji će o ishodu natječaja biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana donošenja odluke.
Povratak na prethodnu stranicu