gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

OBVEZATNE UPUTE O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOMLETINCI
Utorak, 15.05.2012.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

KLASA: 026-03/12-01/1
URBROJ:2188/08-01/2-12-3
Otok, 15. svibnja 2012.

    Na osnovi članka 30. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», br. 33/01, 10/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o provedbi izbora u mjesnim od 19. ožujka 2012. godine, Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora Komletinci, propisuje

OBVEZATNE UPUTE    
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOMLETINCI


1.    Gradsko vijeće Grada Otoka donijelo je 14. svibnja 2012. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Komletinci.

    Izbori će se održati u nedjelju dana 24. lipnja 2012. godine.

2.    Rokovi teku od dana

15. svibnja 2012. godine od 00:00 sati.

3. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora moraju biti dostavljeni
nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do

26. svibnja 2012. do 24:00 sata.
(Članak 14. stavak 1.)

4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene
liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora, kao i zbirnu listu, i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do

    28. svibnja 2012. godine do 24:00 sata.
    (Članak 16.)


5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle od

    28. svibnja 2012. godine od 00:00 sati do
    22. lipnja 2012. godine do 24:00 sata.
    (Članak 18. stavak 2.)

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 21.00 sat, dakle od

    23. lipnja 2012. godine od 00:00 sati do
    24. lipnja 2012. godine do 21:00 sat.
    (Članak 20.)

7. Izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do

    18. lipnja 2012. godine do 24:00 sata.
    (Članak 32. stavak 3.)

8. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do

    15. lipnja 2012. godine do 24:00 sata
    (Članak 33. stavak 2.)

9. Glasovanje traje neprekidno

    24. lipnja 2012. godine od 7:00 do 19:00 sati.

    Biralište se zatvara u 19.00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19.00 sati.
    (Članak 39. stavak 1.)

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do
    25. lipnja 2012. godine do 7:00 sati.
    (Članak 45.)

11. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do

    25. lipnja 2012. godine do 19:00 sati.
    (Članak 46. stavak 1.)

12. Izborno povjerenstvo kad utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnog odbora, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
    (Članak 49.)
 
    ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

13. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti:
-    politička stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su
predložile koalicijsku listu, kao i nositelj nezavisnih lista.
(Članak 52. stavak 1.)

14. Prigovor zbor nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke
stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.
    (Članak 52. stavak 2.)

15. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora podnose se Gradskom izbornom povjerenstvu
48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
    (Članak 53. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 54. stavak 1.)

16. Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od
48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
(Članak 54. stavak 2.)

17. Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan
takovim rješenjem ima pravo žalbe Odboru za statut i poslovnik.
    Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva.
    (Članak 56. stavak 1. i 3.)

 

18. Žalba se podnosi u roku od
    48 sati računajući od dana kad je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
    (Članak 56. stavak 2.)

19. Odbor za statut i poslovnik dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od
    48 sati od dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana.

    Otok, 15. svibnja 2012. godine.

              PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
        Tomislav Ćorić, dipl. iur. v.r.
       

Povratak na prethodnu stranicu