gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području grada Otoka
Srijeda, 23.01.2013.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADONAČELNIK


KLASA: 363-02/13-01/1
URBROJ:2188/08-02/1-13-1
Otok, 16. siječnja 2013.


Na temelju članka 11. stavak 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,79/09., 49/11. i 84/11.), članka 19.,21. i 28. st. 8. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 124/12.) i članka 7. i 9 Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Otoka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/11.), članka 39. Statuta Grada Otoka (“Službeni vjesnik “Vukovarsko-srijemske županije 14/09), gradonačelnik Grada objavljuje
                                            

 

  O  B  A  V  I  J  E  S  T


o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području grada Otoka


1. Davatelj koncesije: Grad Otok, V. Nazora 1/I., 32 252Otok, OIB: 70233583656, broj telefona: (032) 394-145,broj telefaksa: (032) 394-122, e-mail: grad-otok@hi.t-com.hr

 

2. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja prijevoza pokojnika na području grada Otoka

 

3. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području grada Otoka koje obuhvaća naselja Otok i Komletinci, što podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnica na grobljima na području grada Otoka. Na području Grada Otoka postoje 2 groblja, jedno u naselju Otok i jedno u naselju Komletinci.

 

4. Mjesto obavljanja koncesije: područje grada Otoka (naselje Otok i Komletinci)

 

5. Rok trajanja koncesije: 5 godina od potpisivanja ugovora

 

6. Broj koncesija koje se namjeravaju dati: 1

 

7. Procijenjena godišnja vrijednost koncesije: 7.000,00 kuna.

 

8. Početna godišnja naknada za koncesiju: 10% od ukupnog prihoda ostvarenog
obavljanjem djelatnosti za koju se daje koncesija (bez PDV-a).

 

9. Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 300 kuna. Jamstvo se uplaćuje na žiroračun 2407000-1853500007, u korist Proračuna Grada Otoka, model 68, poziv na broj 7706– OIB ponuditelja uz naznaku: „Jamstvo-koncesija za obavljanje poslova prijevoza pokojnika“. Ponuditelj je dužan priložiti Izjavu da će u slučaju odabira njegove ponude, a prilikom potpisivanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu do 5.000,00 kuna.

 

10. Rok za predaju ponuda: 25. veljače 2013. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

 

11. Adresa za predaju ponuda: Grad Otok, Bana Jelačića 22, 32252 Otok, ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „KONCESIJA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA - NE OTVARAJ“ te adresom ponuditelja.

 

12. Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo

 

13. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju ispuniti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

 

13.1. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti
- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili potvrda kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za
obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama,

 

13.2. Dokazi financijske sposobnosti
- Potvrda davatelja koncesije kojom ponuditelj dokazuje da nema dospjelih dugovanja
prema Gradu Otoku, ne starija od 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim
novinama,
- Dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude.

 

13.3. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti
- Dokaz gospodarskog subjekta da raspolaže stručnim osobama potrebnim za izvršenje ugovora o koncesiji,
- Dokaze o uređajima i opremi kojima ponuditelj raspolaže u svrhu izvršenja ugovora o koncesiji odnosno tehničkoj opremljenosti vozila. Dokazima se smatraju: vlasnička knjižica ili dokaz o pravu korištenja vozila-ugovor o leasingu, prometna dozvola, potvrda sanitarne inspekcije da vozilo zadovoljava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete pogrebnog vozila.

 

13.4. Cjenik za pružene usluge djelatnosti prijevoza pokojnika
- Cjenik usluga analitički iskazan sa jediničnim cijenama bez i sa PDV-om,
- Izjava ponuditelja o prihvaćanju obveze pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje i izmjene cjenika.
- Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije.

 

13.5. Natjecatelji moraju dokazati da nema razloga za isključenje ponude prilaganjem sljedećih dokumenata:
- Potvrda Porezne uprave da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama,

- Izjava da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.
Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. Izjava ne smije biti starija od 30 dana od

dana objave obavijesti u Narodnim novinama.

 

14. Ponuda koja nije dostavljena u roku i koja nije potpuna neće se uzeti u obzir.

 

15. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja između pravilnih i prihvatljivih ponuda:
- najviša ponuđena naknada za koncesiju

 

16. Datum otpreme obavijesti o namjeri davanja koncesije: 17. siječnja 2013. godine.

 

17. Vrsta postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije: otvoreni postupak.

 

18. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podaci o rokovima za
podnošenježalbe: žalba se izjavljuje u pisanom obliku neposredno ili poštom Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku od 5 dana od:
- objave poziva za nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva za nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene
dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalbeni postupak se provodi sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.).

 

19. Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Gradske uprave Grada Otoka 25. veljače 2013. godine u 12,00 sati .
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje dokaza o ovlasti.

 

20. Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Otoka, o čemu će svaki ponuditelj biti pisano obaviješten.
Ugovor o koncesiji sklapa se u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna.


21. Adresa na kojoj se preuzima dokumentacija za nadmetanje: Grad Otok, Bana Jelačića 22, radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, bez naknade, ili na službenim stranicama Grada Otoka.

 

 

 

                                                                                                GRADONAČELNIK

 

 

 

Objavljeno u Narodnim novinama 23. siječnja 2013. godine.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti  DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE za provedbu postupka davanja koncesije prijevoza pokojnika na području Grada Otoka.

 
Povratak na prethodnu stranicu