Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka

13.01.2021.

Poštovani,

 

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka. 

 

Trajanje savjetovanja: od 13. siječnja 2021. godine do 01. veljače 2021. godine.

 

Obrazloženje:

Zakon o lokalnim porezima (”Narodne novine” broj 115/16. i 101/17) u članku 20. propisuje vrste poreza koje mogu uvesti jedinice lokalne samouprave: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Člankom 21. Zakona, propisana je stopa prireza porezu na dohodak do 12% za gradove sa manje od 30.000,00 stanovnika.

Obzirom da se prirez porezu na dohodak utvrđuje po stopi koju odredi Gradskog vijeće, predlaže se smanjenje stope prireza na 5%.

Člankom 42. propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu tijekom godine mijenjati svoje odluke o prirezu porezu na dohodak, a koje se moraju objaviti u ”Narodnim novinama”, a stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem  su objavljene.

 

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.