Upravni odjeli

Služba - Tajništvo grada 

U Službi – Tajništvu Grada obavljaju se sljedeći poslovi:

- organizira aktivnosti gradonačelnika,

- koordinira njegove odnose s javnošću,

- koordinira medijsku promidžbu Grada,

- obavlja poslove protokola,

- organizira rad sa strankama gradonačelnika,

- obavlja poslove prava na pristup informacijama,

- obavlja poslove u svezi uređivanja web stranice Grada i uređivanja društvenih mreža Grada, promoviranja na javnim portalima, on – line komunikaciju s građanima,

- obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove u svezi rada Gradonačelnika i Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, ponajprije pripremu i održavanje potrebnih sjednica,

- obavlja poslove redakcije i službene objave akata,

- obavlja poslove u svezi provedbe izbora, uključujući i tijela mjesne samouprave,

- drugi poslovi vezani uz neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,

- obavlja poslove pisarnice, arhive, održavanja radnih prostorija Grada i drugih prostora u vlasništvu odnosno na korištenju Grada,

- obavlja poslove održavanja i korištenja vozila u vlasništvu i na korištenju Grada,

- poslovi vezani uz informiranje građana i drugih tijela o radu Gradonačelnika i Gradskog vijeća, upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada,

- poslovi vezani uz održavanje i unapređenje informatičkog sustava gradske uprave, i poslovi vezani uz korištenje službenih fiksnih i mobilnih uređaja u vlasništvu Grada,

- zaštita digniteta Domovinskog rata kroz naročitu brigu o braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata i braniteljskim udrugama,

- poslovi vezani uz suradnju s vjerskim zajednicama,

- razmatranje predstavki i pritužbi građana na rad tijela Grada Otoka,

- poslovi vezani uz zaštitu osobnih podataka,

- poslovi vezani za zaštitu potrošača,

- poslovi vezani uz suradnju s gradovima prijateljima i partnerima u zemlji i inozemstvu,

- zaštita mladih kroz suradnju sa Savjetom mladih i drugim udrugama koje se bave problematikom mladih,

- poslovi vezani uz izradu prijedloga javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportu, s financijskim planom i drugih općih akata u područja kulture, odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja  i poslovi praćenja izvršenja istih,

- praćenje stanja u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportu i predlaganje mjera i drugih aktivnosti za unaprjeđenje istih,

- briga o djeci, odgoju i osnovnom obrazovanju,

- briga o pripadnicima treće životne dobi,

- poslovi vezani uz kulturu i ustanove u kulturi,

- osiguravanje sredstava za zadovoljenje potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi te poticanje sponzorstava i donacija za poboljšanje standarda u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi,

- praćenje i unapređenje rada udruga građana i civilnog društva na području kulture i tehničke kulture, sporta, obrazovanja, zaštite okoliša i drugog područja,

- organiziranje manifestacija, koncerata i društvenih događaja

-poslovi zdravstva

- obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

Pročelnik službe: Mirko Martinović, prof.  

Djelatnici u službi: 

  1. Gordana Draženović – referent poslova gradonačelnika   

  1. Agneza Novoselac, bacc. oec. – stručni suradnik za poslove gradonačelnika i opće poslove - tajnik                  

  2. Marija Vuković, mag. iur. – viši savjetnik za samoupravu i opće poslove             

  3. Ivana Šajfar, bacc. admin. publ. – stručni suradnik za samoupravu i opće poslove           

  4. Gordana Sluganović, Ružica Matanović, Marija Mareljić – namještenice 

 

Upravni odjel za financije i gospodarstvo 

U Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

- kreiranje i koordiniranje dugoročne financijske politike kroz izradu prijedloga proračuna za iduću godinu, te projekcije proračuna za naredne godine i nadzor nad izvršenjem proračuna, kao i izrada izmjena i dopuna proračuna, izrada Odluke o izvršavanju proračuna, nadzora njegovog izvršenja, izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugi financijski poslovi za potrebe Grada Otoka,

- izrada uputa i smjernica za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika,

- izrada plana rashoda i izdataka upravnih tijela i kontrola izvršenja istih i vođenje propisanih evidencija,

- knjigovodstveno evidentiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna i upravnih tijela,

- vođenje računovodstva proračuna  i izrada potrebnih financijskih i drugih izvještaja,

- praćenje financijskog stanja, planiranja likvidnosti proračuna prema novčanom toku prometa te predlaganje mjera za poboljšanje financijske likvidnosti proračuna,

- poslovi vezani uz gradsku riznicu kada se ista ustroji,

- poslovi vezani uz sustav unutarnjih kontrola i fiskalnu odgovornost,

- poslovi vezani uz popis duga, izdanih jamstava i zajmova te izvještavanje Ministarstva financija i poslovi vezani uz dobivanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava te vođenje evidencije o istim,

- knjigovodstveno evidentiranje imovine i obveza grada i izrada bilance dugotrajne imovine,

- poslovi platnog prometa,

- obračun plaća i ostalih naknada,

- poslovi fakturiranja prihoda i praćenje naplate istih,

- briga o pravovremenoj naplati potraživanja i prihoda, te poslovi prisilne naplate potraživanja ako nisu u nadležnosti drugoga upravnog tijela,

- poslovi vezani uz utvrđivanje obveznika svih vrsta gradskih prihoda,

- izrada svih financijskih izvještaja prema nadležnim institucijama sukladno posebnim propisima,

- obavljanje stručnih poslova vezanih uz gospodarstvo i fondove Europske unije,

- obavljanje analitičko – planskih poslova vezanih za stanje i razvoj gospodarstva, izrada programa potpore i praćenja njihovog izvršenja radi unaprjeđenja gospodarstva i poljoprivrede,

- praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj strateških grana i investicijskih ulaganja,

-izrada kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih razvojnih planova,

- priprema i predstavljanje projekata od interesa za Grad s potencijalnim domaćim i stranim ulagačima,

- izrada i provedba programa poticanja razvoja gospodarstvo i ruralnog razvoja te ugostiteljstva i  turizma,

- poticanje razvoja Poduzetničke zone i upravljanje Poduzetničkim inkubatorom

- organiziranje manifestacija iz područja poduzetništva, ruralnog razvoja i turizma, poticanje i pomoć poslovnim subjektima u sudjelovanju na manifestacijama izvan Grada Otoka,

- izrada i ažuriranje registra nekretnina, kao i izrada plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Otoka, uz upis nekretnina u zemljišne knjige,

- poslovi vezani uz prirodne nepogode,

 - obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

Pročelnica: Marija Čolaković, dipl. oec.  

Djelatnici u odjelu: 

  1. Željka Ivančević – referent računovodstva               

  1. Gordana Štifić – referent naplate prihoda              

  2. Ana Zvonarević, mag. oec. – viši savjetnik za proračun i financije

  3. Ivan Šilović, mag. oec. – viši stručni suradnik za gospodarstvo i financije        

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, poljoprivredu i pravne poslove 

U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, poljoprivredu  i pravne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

- poslovi zastupanja Grada pred pravosudnim, upravnim i drugim tijelima i institucijama,

- poslovi vezani uz službeničke odnose službenika i namještenika u Gradu Otoku, a naročito provođenje postupka prijema u službu te izradu pojedinačnih akata za službenike, namještenika i dužnosnike,

- poslovi vezani uz jednostavnu i javnu nabavu za potrebe Grada Otoka,

- imovinsko – pravni poslovi  te suradnja s nadležnim ministarstvima i drugim institucijama,

- koordinacija i izrade i praćenje izvršenja plana i programa zaštite od požara, civilne zaštite i zaštite na radu sukladno posebnim propisima,

- poslovi vezani uz financiranje i nadzor provedbe programa iz područja socijalne skrbi koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana, a naročito izrada pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada potrebnih izvješća,

- praćenje rada i pružanje pravne pomoći ustanovama u realizaciji programa,

- izrada i provedba programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Otoka, briga o zemljištu u vlasništvu Grada Otoka,  i praćenje stanja u području poljoprivrede,

- gospodarenje i provođenje mjera i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta te poslovi praćenja stanja i evidencija poljoprivrednog zemljišta,

- provedba svih vrsta komunalnih djelatnosti sukladno zakonu koji uređuje komunalno gospodarstvo, vode i ceste te izrada prijedloga odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva, vodnog gospodarstva i prometa,

- izrada planova i programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture,

- koordinacija izrade tehničke dokumentacije za investicijske objekte komunalne infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture,

- poticanje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kod objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- pribavljanje svih potrebnih dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture,

- aktivnosti vezane uz izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i koordinacija izvođenja radova održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture,

- aktivnosti vezane uz izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i za izgradnju i održavanju javne rasvjete, javnih zelenih površina i opreme na javnim površinama,

- koordiniranje aktivnosti sa Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti, razvojnom agencijom i drugim nadležnim tijelima u provedbi programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, praćenje namjenskog utroška proračunskih sredstava, sredstava iz državnog proračuna i fondova Europske unije u provedbi tih programa

- organizacija komunalnog i poljoprivrednog redarstva na području Grada Otoka,

- utvrđivanje obveznika i donošenje rješenja u upravnom postupku za naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa i drugih naknada i provođenje prisilne naplate iz svoga djelokruga rada,

- praćenje stanja u prostoru, priprema akata u vezi praćenja stanja u prostoru, priprema i i praćenje izrade dokumenata prostornog uređenja, praćenje ostvarivanja dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije u prostoru te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja,

- gospodarenje poslovnim prostorom u vlasništvu Grada, vođenje evidencije poslovnih prostora i zakupnika i izrade programa gospodarenjem poslovnim prostorom u vlasništvu Grada s ciljem poticanja gospodarstva,

- poslovi prometa na području Grada Otoka,

- praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša, briga o zaštiti okoliša i postupanju s otpadom, izrada izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša i gospodarenje otpadom,

- organiziranje poslova zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja,

- obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

Pročelnik: Stjepan Abramović, dipl. iur.

Djelatnici u odjelu: 

      1. Marko Tadić, dipl. iur., zamjenik pročelnika

      2. Matea Pole, mag.iur. – viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i javnu nabavu  

      3. Dijana Grgić, mag.admin.publ. – viši stručni suradnik - komunalni redar         

      4. Marija Širić, mag.admin.publ. – viši stručni suradnik za poslove komunalne naknade i poljoprivrede 

      5. Biljana Jelinić, bacc.admin.publ. - stručni suradnik za poslove socijalne skrbi         

      6. Zlatko Matanović – komunalni izvidnik  

 

RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE: PON-PET

                                                                 7:30 – 15:30 sati

                                                                 Stanka: 11:00-11.30