Upravni odjeli

Služba - Tajništvo grada 

U Službi – Tajništvu Grada obavljaju se sljedeći poslovi organiziranje aktivnosti gradonačelnika, koordiniranje njegovih odnosa s javnošću, koordiniranje medijske promidžbe Grada, obavljanje poslove protokola, organiziranje rada sa strankama gradonačelnika, obavljanje poslova prava na pristup informacijama, obavljanje poslova u svezi uređivanja web stranice Grada i uređivanja društvenih mreža Grada, promoviranja na javnim portalima, on – line komunikaciju s građanima, obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove u svezi rada Gradonačelnika i Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, ponajprije pripremu i održavanje potrebnih sjednica, obavljanje poslove redakcije i službene objave akata, obavljanje poslova u svezi provedbe izbora, uključujući i tijela mjesne samouprave, drugi poslovi vezani uz neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, obavljanje poslove pisarnice, pismohrane, održavanja radnih prostorija Grada i drugih prostora u vlasništvu odnosno na korištenju Grada, obavljanje poslove održavanja i korištenja vozila u vlasništvu i na korištenje Grada, poslovi vezani uz informiranje građana i drugih tijela o radu Gradonačelnika i Gradskog vijeća, upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada. Poslovi vezani uz održavanje i unapređenje informatičkog sustava gradske uprave, i poslovi vezani uz korištenje službenih fiksnih i mobilnih uređaja u vlasništvu Grada, zaštita digniteta Domovinskog rata kroz naročitu brigu o braniteljima, stradalnicma Domovinskog rata i braniteljskim udrugama, poslovi vezani uz suradnju s vjerskim zajednicama, razmatranje predstavki i pritužbi građana na rad tijela Grada Otoka, poslovi vezani uz zaštitu osobnih podataka, poslovi vezani za zaštitu potrošača, poslovi vezani uz suradnju s gradovima prijateljima i partnerima u zemlji i inozemstvu, zaštita mladih kroz suradnju sa Savjetom mladih i drugim udrugama koje se bave problematikom mladih, poslovi vezani uz izradu prijedloga javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportu, s financijskim planom i drugih općih akata u područja kulture, odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja  i poslovi praćenja izvršenja istih, praćenje stanja u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportu i predlaganje mjera i drugih aktivnosti za unaprjeđenje istih, briga o djeci, odgoju i osnovnom obrazovanju, briga o pripadnicima treće životne dobi, poslovi vezani uz kulturu i ustanove u kulturi, osiguravanje sredstava za zadovoljenje potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi te poticanje sponzorstava i donacija za poboljšanje standarda u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, praćenje i unapređenje rada udruga građana i civilnog društva na području kulture i tehničke kulture, sporta, obrazovanja, zaštite okoliša i drugog područja, organiziranje manifestacija, koncerata i društvenih događaja poslovi zdravstva te obavljanje drugih poslova sukladno posebnim propisima.

Pročelnik službe: Mirko Martinović, prof.  

Djelatnici u službi: 

 1. Gordana Draženović – referent poslova gradonačelnika   

 1. Agneza Novoselac, bacc.oec. – stručni suradnik za poslove gradonačelnika i opće poslove - tajnik                  

 2. Marija Vuković, mag.iur. – viši savjetnik za samoupravu i opće poslove             

 3. Ivana Šajfar, bacc.admin.publ. – stručni suradnik za samoupravu i opće poslove           

 4. Gordana Sluganović, Ružica Matanović, Marija Mareljić – namještenice 

 

Upravni odjel za financije i gospodarstvo 

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu obavlja slijedeće upravne, stručne i druge poslove; poslovi planiranja, izrade i praćenja izvršenja Proračuna Grada; poslovi vođenja knjigovodstva te vođenja platnog prometa putem računa Grada; izrada kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna; izrada plana nabave i izvješća o nabavi; vođenje registra ugovora; izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja; nadzor proračunskih korisnika; vođenje evidencija gradske imovine; vođenje poslova osiguranja imovine; poslovi obračuna plaća radnika gradske uprave i izrada mjesečnih i godišnjih izvješća o radnicima i izvršenim isplatama; poslovi naplate gradskih prihoda uključujući i prisilnu naplatu; uspostavljanje, razvijanje i koordiniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole; utvrđivanje i obračun šteta od elementarnih nepogoda i raspodjela sredstava pomoći, raspolaganje gradskom i državnom imovinom povjerenom Gradu na raspolaganje, stručni i drugi poslovi vezani za razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada, financijsko praćenje izvršenja provedbe EU projekata.

Pročelnica: Marija Čolaković, dipl.oec.  

Djelatnici u odjelu: 

 1. Željka Ivančević – referent računovodstva               

 1. Gordana Štifić – referent naplate prihoda              

 2. Ana Zvonarević, mag.oec. – viši savjetnik za proračun i financije

 3. Ivan Šilović, mag.oec. – viši stručni suradnik za gospodarstvo i financije        

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, poljoprivredu i pravne poslove 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove obavlja slijedeće upravne, stručne i
druge poslove; funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te izgradnja i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti); vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; uređenje naselja i stanovanje; provođenje komunalnog reda; uređenje prometa na području Grada; investicijsko i tekuće održavanje imovine Grada; poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise; održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad; poslovi praćenja stanja u prostoru i vođenje sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata; poslovi pripreme te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; upravni postupak izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi, legalizacija, korištenje javnih površina, zaštita potrošača, poslovi izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, građevinske dozvole i drugih odgovarajućih akata); poslovi pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata; poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u svezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi; provedba upravnog postupka u području podmirenja troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi; izrada nacrta općih akata (normativna djelatnost, zastupanje Grada pred sudovima i drugim tijelima po punomoći, provedba javne nabave.

Pročelnik: Marko Tadić, dipl.iur.

Djelatnici u odjelu: 

 1. Matea Pole, mag.iur. – viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i javnu nabavu  

 1. Dijana Grgić, mag.admin.publ. – viši stručni suradnik - komunalni redar         

 1. Marija Širić, mag.admin.publ. – viši stručni suradnik za poslove komunalne naknade i poljoprivrede 

 2. Biljana Jelinić, bacc.admin.publ. - stručni suradnik za poslove socijalne skrbi         

 3. Zlatko Matanović – komunalni izvidnik  

 

RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE: PON-PET

                                                                 7:30 – 15:30 sati

                                                                 Stanka: 11:00-11.30