Jednostavna nabava

24.08.2022.
POZIV NA DOSTAVU PONUDA-Nabava konzultantskih usluga izrade projektne prijave i studije izvodljivosti za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU natječaja" JEN 54/2022“
29.06.2022.
Poziv na dostavu ponuda za "Nabava izrade idejnog rješenja interpretacijskih sadržaj i multimedije interpretacijskog centra,,Tradicijska kuća s okućnicom u Komletincima JEN 4712022"
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
21.06.2022.
POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA PROJEKTIRANJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA CIGLANA
16.05.2022.
Poziv na dostavu ponuda za nabavu rabljenog minibusa
09.05.2022.
Poziv na dostavu ponuda o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Otoka
15.04.2022.
Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade V. Izmjena i dopuna PPUG Otoka
Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji grobljanske kapele JEN 37/2022