Jednostavna nabava

16.05.2022.
Poziv na dostavu ponuda za nabavu rabljenog minibusa
09.05.2022.
Poziv na dostavu ponuda o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Otoka
15.04.2022.
Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade V. Izmjena i dopuna PPUG Otoka
Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji grobljanske kapele JEN 37/2022
21.03.2022.
Poziv na dostavu ponuda za radove na postavljanju semafora u Komletincima
31.07.2021.
Registar ugovora javne nabave i jednostavne nabave do 30. lipnja 2021.
21.05.2019.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi – 2019.
21.05.2019.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave – 2017.