Prostorni planovi

 

Gradsko vijeće Grada Otoka na 21. sjednici održanoj 27. rujna 2019. godine, temeljem članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 21. Statuta Grada Otoka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 14/09, 04/13 i 6/18), donijelo je PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OTOKA ODREDBE ZA PROVEDBU- PROČIŠĆENI TEKST.

Prioritet uređivanja prostora, kao i dinamika izrade dokumenata prostornog uređenja užih područja, utvrđuju se posebnim odlukama Grada Otoka. Svi zahvati u prostoru, kao i izrada dokumenata prostornog uređenja užih područja na području Grada Otoka, mora se obavljati u skladu s PPUG-om Otoka. U izradi dokumenata prostornog uređenja užih područja može se odstupiti samo od onih odredbi za provođenje u kojima je to izričito navedeno. PPUG-om Otoka određene su sljedeće namjene za razvoj i uređenje prostora na području Grada Otoka:

A. Površine za razvoj i uređenje naselja - GP- izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja (naselja Otok i Komletinci)

B. Izgrađene strukture izvan građevinskog područja naselja

C. Površine za razvoj i uređenje prostora izvan naselja