Važniji akti Grada Otoka

VAŽNIJI AKTI GRADA OTOKA

 • Statut Grada Otoka, Službeni vjesnik Grada Otoka, broj 3/21.
 • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka, Službeni vjesnik Grada Otoka, broj 2/21
 • Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Otoka, Službeni vjesnik Grada Otoka, broj 6/21.  
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o komunalnom doprinosu, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 30/18.
 • Odluka o komunalnom redu, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 6/19. i Službeni vjesnik Grada Otoka, broj 4/22.
 • Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Otoka, Službeni vjesnik Grada Otoka, broj 2/22.
 • Pravilnik o stipendiranju studenata, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 30/18.
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području grada Otoka, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 10/18.
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Otoka za razdoblje 2017.-2022. godine, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 10/18.
 • Odluka o lokalnim porezima Grada Otoka, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 10/17., 20/17., 2/19. i Službeni vjesnik Grada Otoka, broj 3/21, 11/23. 
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 20/17., Službeni vjesnik Grada Otoka, broj 11/23
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnih odjela Grada Otoka, Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije, broj 1/18 i Službeni vjesnik Grada Otoka, broj 1/20, 14/23
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Otoka, Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije, broj 1/18., 24/18., Službeni vjesnik Grada Otoka, broj 14/23