Mjesni odbor

 

Mjesni odbor Komletinci osnovan je Statutom Grada Otoka kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području Mjesnog odbora Komletinci. 

 
Tijela Mjesnog odbora su Vijeće Mjesnog odbora i predsjednik Vijeća. 


Vijeće Mjesnog odbora samostalno: 

 
• donosi pravila Mjesnog odbora 
• donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 
• odlučuje o raspolaganju imovinom Mjesnog odbora 
• donosi plan malih komunalnih akcija Mjesnog odbora koji je u skladu s planom ili programima komunalnih aktivnosti Grada Otoka, a obuhvaća poslove i radove održavanja javnih površina i objekata na području Mjesnog odbora koji nisu obuhvaćeni drugim programom. Plan malih komunalnih akcija Vijeće donosi i dostavlja Gradskom vijeću Grada Otoka najkasnije do 1. ožujka tekuće godine. 
U slučaju da Vijeće ne donese i ne dostavi plan malih komunalnih akcija u zadanom roku, donijet će ga Gradsko vijeće Grada Otoka. 
• može donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima  unapređenja kvalitete života građana  
• donosi Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Komletinci 
• donosi program rada i izvješće o radu 
• bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća 
• saziva mjesne zborove građana 
• sudjeluje u provođenju civilne zaštite na svom području; 
• surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja Mjesnog odbora 
• obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, gradskim odlukama i drugim propisima.  
 
Novi saziv Vijeća Mjesnog odbora Komletinci održan je na konstituirajućoj sjednici 14. rujna 2020. godine. 
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Komletinci je Daniel Čelebić. 
Ostali članovi Vijeća Mjesnog odbora su: Marina Faćko, zamjenica predsjednika, Dragan Bojić, Mario Beli, Marija Jurić, Perica Kolarić, Perica Mikulić, Nikola Čović te Antun Šimić.  
 
Telefon: Daniel Čelebić - 099/511-5726 
e-mail: mo.komletinci@outlook.com