Izvješće o radu vijećnika gradskog vijeća grada Otoka u proteklom mandatu

GRAD OTOK

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA U PROTEKLOM VIJEĆNIČKOM MANDATU 2017.-2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća Milenko Drljepan, bio je nazočan na svih 38 sjednica Gradskog vijeća, kao i vijećnici Filip Filipović, Ivan Žagar,  Marko Novoselac te vijećnica Marija Čepo. Vijećnici Mile Matanović i Ivan Sluganović bili su nazočni na 36 sjednica, a Tomo Babić na 34 sjednice dok je vijećnik Josip Mareljić nazočio na 30 sjednica. Svi navedeni vijećnici su bili ispred Koalicije HDZ-HKS-HSS.

Dajem i prikaz nazočnosti  vijećnika grupe građana odnosno nezavisnih vijećnika. Od ukupno 38 održanih sjednica Gradskog vijeća  vijećnik Mario Elez je nazočio na 32 sjednice, vijećnica  Marija Nuić na 27 sjednica, vijećnik Zoran Popić na 20 sjednica, vijećnik Ivica Breščaković na 13 sjednica dok je Marijan Drnasin nazočio na 2 sjednice vijeća.

Ovo Izvješće sam obvezan dati u javnost kao predsjednik Gradskog vijeća sukladno zaključku sa 38. sjednice Gradskog vijeća koja je održana 12. travnja 2021.

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                                            GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                            Milenko Drljepan