Javni poziv za sufinanciranje organizacije tradicionalnog turnira u malom nogometu "Otok 2022" - "Komletinci"

Malonogometni turnir
Sport

GRAD OTOK

 

 

Javni poziv za sufinanciranje organizacije tradicionalnog turnira u malom nogometu:

- „OTOK 2022“ 

- „KOMLETINCI 2022“

 

Upute za prijavitelje
 

 

Datum objave Javnog poziva:  4. 7. 2022.

Rok za dostavu prijava:           13. 7. 2022.

 

 

NAPOMENA:

 

OVE UPUTE SASTAVNI SU DIO JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE ORGANIZACIJE TRADICIONALNOG TURNIRA U MALOM NOGOMETU „OTOK 2022“ i „KOMLETINCI 2022“ I BEZ  DETALJNOG UVIDA U UPUTE PRIJAVITELJ NEĆE MOĆI ISPRAVNO ISPUNITI PRIJAVU NA JAVNI POZIV 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 

 1. JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJE TRADICIONALNOG  TURNIRA U MALOM NOGOMETU „OTOK 2022“ I „KOMLETINCI 2022“

 

1.1.    Ciljevi natječaja

1.2.    Planirani iznosi i ukupna vrijednost Javnog poziva

 

 1. FORMALNI UVJETI JAVNOG POZIVA

 

2.1.         Prihvatljivi prijavitelji: TKO MOŽE PODNIJETI PRIJAVU?

2.2.         Vremensko razdoblje provedbe projekta i prihvatljive aktivnosti 

2.3.         Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim Javnim pozivom

2.4.         KAKO SE PRIJAVITI?

 

       2.4.1. Sadržaj Opisnog obrasca

       2.4.2. Sadržaj obrasca proračuna

       2.4.3. Kako i gdje poslati prijavu?

       2.4.4. Rok za slanje prijave

       2.4.5. Kome se obratiti ukoliko imate pitanja?

 

2.5.         Procjena prijava i donošenje odluke o dodjeli sredstava

2.6.         Objava obavijesti o odluci o dodjeli financijskih sredstava

2.7.         Postupak ugovaranja

2.8.         Obveze Korisnika sredstava nakon ugovaranja

2.9.         Indikativni kalendar natječajnog postupka

 

 1. POPIS  DOKUMENTACIJE JAVNOG POZIVA 

 1. JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE  ORGANIZACIJE  TRACIONALNOG TURNIRA  U  MALOM NOGOMETU  „OTOK 2022“  i „KOMLETINCI 2022“

 

1.1 Cilj ovog Javnog poziva na dostavu programskih i projektnih prijedloga za organizaciju tradicionalnog malonogometnog turnira je potaknuti što veći broj sportaša različite životne dobi na  bavljenje nogometnim sportom te privući što veći broj posjetitelja turnira odnosno građana  i time doprinijeti razvoju turizma na području Grada Otoka. 

1.2    PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG POZIVA

 

Sveukupno osigurana sredstva  --------------------------------------------------------40.000,00  kn 

Za Turnir „OTOK 2022“ ......................................................................................20.000,00 kn

Za Turnir „KOMLETINCI 2022“ ........................................................................20.000,00 kn           

Ukupan broj prijavitelja koje će se financirati:........................................najviše dva prijavitelja

Najniži zatraženi iznos po jednom prijavitelju ....................................................10.000,00 kn

Najviši zatraženi iznos po jednom prijavitelju ....................................................20.000,00 kn

 

Važno!

Prijavitelj u svojoj prijavi ne može tražiti za svoj program/projekt iznos manji ili viši  od najniže i najviše propisanog  iznosa za svako prioritetno područje iz ovih uputa. 

 1. FORMALNI UVJETI  JAVNOG POZIVA

 

2.1.    Prihvatljivi prijavitelji: TKO MOŽE PODNIJETI PRIJAVU?

 

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti registrirane sportske udruge i tvrtke koje imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost. 

2.2.  VREMENSKO RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA  I PRIHVATLJIVE    AKTIVNOSTI  KOJE ĆE SE  FINANCIRATI PUTEM JAVNOG POZIVA

 

Vremensko razdoblje  provedbu projekta  traje od 16. srpnja 2022. godine do  4. rujna 2022. godine.

Provedba projekta  započinje prvi sljedeći dan nakon potpisivanja ugovora između Udruge ili ugostiteljske tvrtke i Grada Otoka. 


 

2.3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI koji će se financirati ovim Javnim pozivom

 


 

 • troškovi organizacije natjecanja: nabavka lopti, troškovi sudaca,
 • grafičke usluge i nabavka pehara i ostalih materijalnih nagrada
 • novčane nagrade ekipama
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta  

2.4. KAKO SE PRIJAVITI?

 

U ovom odjeljku donosimo informacije o sadržaju obveznih obrazaca, o tome gdje i na koji način poslati prijavu, kao i informacije o rokovima za prijavu te kontaktima za upite u slučaju da imate dodatna pitanja vezana za provedbu Poziva.

 

Sve zainteresirane udruge i vlasnici ugostiteljskih tvrtki moraju svoj projekt prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore.


 

Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekata je:

 

 1. Obrazac opisa projekta s potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge ili vlasnika ugostiteljske tvrtke;
 2. Obrazac proračuna projekta s potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge ili vlasnika ugostiteljske tvrtke,
 3. Dokaz o registraciji Udruge ili registrirane ugostiteljske djelatnosti tvrtke

 

 

 

      2.4.1. Sadržaj Opisnog obrasca

 

Opisni obrazac projekta  dio je obvezne dokumentacije. Sadrži podatke o prijavitelju  te sadržaju projekta koji se predlaže za financiranje.

Obrasci u kojima nedostaju podaci vezani uz sadržaj projekta neće biti uzeti u razmatranje.

Obrazac je  kreiran na način da ga je najprimjerenije  ispuniti na računalu, isprintati te  potpisati i ovjeriti, ali dopušta se ispuniti ga ručno, čitkim, štampanim slovima. Obrazac obavezno mora biti potpisan i ovjeren po ovlaštenoj osobi.

 

       2.4.2. Sadržaj obrasca proračuna

Obrazac Proračuna dio je obvezne dokumentacije i  sadrži podatke o svim izravnim i neizravnim troškovima projekta, kao i o ukupnom iznosu bespovratnih sredstava koja se traže od davatelja.

Prijava u kojoj nedostaje obrazac Proračuna neće biti uzeta u razmatranje, kao niti prijava u kojoj obrazac Proračuna nije u potpunosti ispunjen.

Obrazac je  kreiran na način da ga je najprimjerenije  ispuniti na računalu, isprintati te  potpisati i ovjeriti, ali dopušta se ispuniti ga ručno, čitkim štampanim slovima.

Obrazac obavezno mora biti potpisan i ovjeren po ovlaštenoj osobi.


 

       2.4.3. Kako i gdje poslati prijavu?

 

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik). Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje  i ovjerene službenim pečatom udruge. 

 

Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom  na adresu Grada Otoka:


 

GRAD OTOK

 • ZA TURNIR OTOK 2022. ILI ZA TURNIR KOMLETINCI 2022.

Trg kralja Tomislava 6/A

32252 OTOK


 

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti putem računala na internetskoj  stranici Grada Otoka: www.otok.hr. 

       2.4.4. Rok za slanje prijave

 

Rok za prijavu na poziv je  13. srpnja 2022. godine.  

       2.4.5. Kome se obratiti ukoliko imate pitanja?

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@otok.hr 


 

2.5.  Procjena prijava i donošenje odluke o dodjeli sredstava


 

Povjerenstvo  razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja  u skladu s Kriterijima iz ovog   Javnog poziva.

Odluka o prihvaćenim prijavama biti će objavljena na mrežnim stranicama Grada Otoka. 

2.7.   Postupak ugovaranja

 

Sa sportskom udrugom ili ugostiteljskom tvrtkom kojoj su odobrena financijska sredstva ( u daljnjem tekstu: korisniku) Grad Otok će potpisati ugovor.

Isplata financijskih  sredstava korisniku isplaćuje se u cijelosti. 

2.8.   Obveze Korisnika sredstava nakon ugovaranja

 

Na kraju provedbe projekta korisnik sredstava je obvezan dostaviti izvješće  o namjenski utrošenim sredstvima.
 

 1. POPIS  DOKUMENTACIJE  JAVNOG POZIVA


 

1. Obrazac 1 -  opis projekta  

2. Obrazac 2 -  proračun projekta 

3. Obrazac 5. - Ugovor o financiranju

4. Kriteriji  za procjenu vrijednosti projekta

5. Izvještajna dokumentacija

    - opisni izvještaj projekta

    - financijski izvještaj projekta

6. Nacrt Ugovora o sufinanciranju

 

Obrazac možete preuzeti OVDJE