Obavijest javnosti o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka

Grad Otok

Gradsko vijeće Grada Otoka na 8. sjednici održanoj 9. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka. Odlukom se utvrđuju pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga, te rokovi za izradu i izvori financiranja V. izmjena i dopuna PPUG-a Otoka.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja V. Izmjena i dopuna PPUG-a Otok je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove Grada Otoka.

Informacije o izradi navedenih izmjena mogu se dobiti u gradskoj upravi, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok ili putem e-mail-a na: info@otok.hr.

Odluku pročitajte OVDJE