Obavijest o proglašenju elementarne nepogode

Elementarna nepogoda
Poljoprivreda


 

O B A V I J E S T

 

o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Otoka

 

    Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi nastalih od 1. lipnja 2022. godine do 31. kolovoza 2022. godine kao posljedica ekstremno visokih temperature i suše, Župan Vukovarsko-srijemske županije dana 6. rujna 2022. godine donio je ODLUKU o proglašenju elementarne nepogode od suše za područje pojedinih općina i gradova u Vukovarsko-srijemskoj županiji pa tako i za Grad Otok.

    Poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli velike štete na poljoprivrednim kulturama  sa područja Grada Otoka mogu prijaviti štetu od elementarne nepogode  u gradskoj upravi  Grada Otoka u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode.

    Za prijavu potrebna je sljedeća dokumentacija:

  • Preslika osobne iskaznice,
  • OIB,
  • Prijava za poticaj, a za površine koje nisu u poticaju treba specificirati čestice i navesti koja je kultura na toj čestici zasijana,
  • Oštećenici su obvezni uz prijavu priložiti presliku „Tablicu iz Upisnika“ koja prikazuje površine poljoprivrednog zemljišta koje su oštećene elementarnom nepogodom.