Revizija komunalne naknade

Revizija komunalne naknade
Grad Otok

Prijava promjene podataka bitnih

za utvrđivanje obveze plaćanja

komunalne naknade

 

Prema odredbi članka 94. Zakona o komunalnom gospodarstvu obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole

2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine

4. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

 

U dosadašnjoj primjeni Zakona i Odluke Grada Otoka primijećeno je da mali broj obveznika prijavljuje promjene, a i prijavljene promjene ne prijavljuju se pravovremeno te pozivamo obveznike da to učine u propisanom roku.

Ujedno obavještavamo građane da će u narednom periodu djelatnici gradske uprave očevidom utvrđivati podatke bitne za utvrđivanje visine komunalne naknade te da daju točne podatke o namjeni i površinama nekretnina za koje se plaća komunalna naknada ( stambeni prostor, garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti te neizgrađeno građevinsko zemljište.

Molimo građane da pripreme raspoloživu dokumentaciju sa podacima o nekretnini ( zemljišnoknjižni izvadak, uporabnu dozvolu, građevinsku dozvolu, rješenje o izvedenom stanju i sl.).