Vijećnici jednoglasno usvojili proračun za 2022. godinu i sve predložene akte

GV
Gradsko vijeće

Na šestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Otoka razmatrani su i jednoglasno usvojeni svih 25 predloženih akata, među kojima su najznačajniji Rebalans proračuna za tekuću godinu i Proračun Grada Otoka za sljedeću godinu sa projekcijama i  pripadajućim programima.

Četvrtim Rebalansom proračuna za 2021. godinu, utvrđeni su prihodi u iznosu 50.353.500,00 kuna te rashodi u iznosu 50.353.500,00 kuna.  Proračun Grada Otoka za 2022. godinu utvrđen je na prihodovnoj strani u iznosu 31.953.000,00 i rashodovnoj u iznosu 31.953.000 kuna. Također su usvojeni: Program javnih potreba u području sporta, kulture, predškolskog odgoja i obrazovanja i djelovanja udruga građana te program građenja i održavanja komunalne infrastrukture, utroška sredstava šumskog doprinosa, korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,  građenja reciklažnog dvorišta za građevni otpad u 2022. godini. Programom je predviđeno trošenje sredstava ostvarenih od zakupa, od prodaje izravnom pogodbom, od privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta.

Usvojena je i Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu te Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Otoka u 2022. godini. Dana je i prethodna suglasnost Vranjevu d.o.o. za komunalne djelatnosti na Opće uvjete obavljanja usluge ukopa na grobljima te suglasnost na prijedlog izmjene Financijskog plana za tekuću godinu i na prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu Dječjeg vrtića Pupoljak.