POZIV NA DOSTAVU PONUDA-Nabava konzultantskih usluga izrade projektne prijave i studije izvodljivosti za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU natječaja" JEN 54/2022“