Proračuni

Filtriraj po godinama
Obrazloženje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu
Odluka o usvajanju IV. izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1.1.2023. - 31.12.2023.godine
Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023.g.
Odluka o usvajanju III izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2023.-31.12.2023. godine
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Otoka za 2024.
Prijedlog Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu
O D L U K U o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu
O D L U K A O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu