Savjetovanje s javnošću

Izvješće o savjetovanju s javnošću - Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024.
08.03.2024.
Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1.1.2024. -31.12.2024.g.
Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Restauracija vodotoka Otočki virovi, Grad Otok", Vukovarsko-srijemska županija
20.11.2023.
Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka
30.10.2023.
Prijedlog Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu
20.11.2023.
Prijedlog Odluke o porezu na potrošnju
20.11.2023.
Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak
Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Otoka